Skip to main content
Samenwonen
Trouwen
Levenstestament
Schenken
Testament
Overlijden

U gaat samenwonen. Een nieuwe mijlpaal in uw leven! U kunt prima samenwonen zonder samenlevingscontract, maar dan kunnen er discussies ontstaan tijdens de samenleving en ook als de samenleving eindigt door een uit elkaar gaan, die voorkomen hadden kunnen worden als u de afspraken over het samenwonen en voor de verbreking van de relatie heeft vastgelegd in een samenlevingscontract.

Eigenlijk is een samenlevingscontract een soort verzekering. Net als een opstalverzekering; deze sluit u af voor het geval er iets met uw huis gebeurt (wat u natuurlijk nooit hoopt), maar waarvan het wel een gerust gevoel geeft als u deze in de kast heeft liggen voor het geval er toch iets met uw huis gebeurt.

Datzelfde geldt eigenlijk voor een samenlevingscontract. Het samenlevingscontract is een contract, dat wil zeggen een overeenkomst tussen de samenwoners. Hierin worden afspraken gemaakt die gelden tijdens de samenwoning maar ook worden er afspraken gemaakt voor het geval de samenwoning eindigt door een verbreking van de relatie.

Het hebben van een notarieel samenlevingscontract is vaak een voorwaarde voor bepaalde regelingen. Te denken valt aan het aanmelden van uw partner voor het partnerpensioen, maar ook voor de erfbelasting kan het noodzakelijk zijn om een notarieel opgemaakt samenlevingscontract te hebben.

Ik adviseer u graag bij het vastleggen van de afspraken.

Trouwen / geregistreerd partnerschap

Een volgende fase in de relatie! U besluit te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De wet verbindt aan het huwelijk en een geregistreerd partnerschap bepaalde gevolgen.

Zo ontstaat er vanaf de datum van het huwelijk en het geregistreerde partnerschap een gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat het inkomen en het vermogen vanaf de datum van het huwelijk/ geregistreerde partnerschap gemeenschappelijk is. Ook het vermogen wat u voor het aangaan van het huwelijk/geregistreerde partnerschap gemeenschappelijk had, valt in de gemeenschap van goederen. Het vermogen wat u ieder voor het aangaan van het huwelijk/geregistreerde partnerschap had, alsmede schenkingen en erfenissen die u voor het aangaan van het huwelijk/ geregistreerde partnerschap had of tijdens het huwelijk/ geregistreerde partnerschap verkrijgt, blijven van ieder voor zich.

Er kunnen redenen zijn om van het wettelijke stelsel af te willen wijken en in dat geval dient u huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden te maken.

Een reden om af te willen wijken van het wettelijke stelsel is bijvoorbeeld als één van de echtgenoten/geregistreerde partner schulden heeft, of de echtgenoten/geregistreerde partners wensen financieel onafhankelijk te blijven of er is een groot verschil in vermogen of de echtgenoten/geregistreerde partners willen juist al het vermogen gezamenlijk hebben.

Kortom er kunnen vele redenen zijn om voorwaarden te maken en ik adviseer u graag omtrent de inhoud van uw voorwaarden.

Mensen worden steeds ouder, maar helaas komt ouderdom met gebreken. Heeft u er weleens over nagedacht wie er beslissingen namens u gaat nemen voor het geval u dat zelf niet meer kunt?

Vaak wordt in deze situatie gedacht aan dementie, maar het kan ook zijn dat u een herseninfarct heeft gehad of in coma bent geraakt. In al deze gevallen kunt u zelf geen beslissingen meer nemen.

Het kan ook zijn dat u misschien op een leeftijd bent gekomen dat u zelf niet meer alle beslissingen wil nemen.

Voor bovengenoemde situaties kan een levenstestament uitkomst bieden. Een levenstestament is een algehele volmacht voor het geval u zelf geen beslissingen meer wil of kan nemen.

Heeft u in de situatie dat u geen beslissingen meer kan nemen (u wilsonbekwaam bent geworden) geen levenstestament gemaakt? Dan zal de rechter iemand tot curator, bewindvoerder of mentor over u benoemen. Degene die door de rechter is benoemd dient rekening en verantwoording aan de rechter af te leggen over de beslissingen die voor u zijn genomen en die persoon dient zelfs voor bepaalde belangrijke beslissingen (zoals verkoop van uw huis) voorafgaand aan die beslissing eerst toestemming aan de rechter te moeten vragen. Dat is allemaal heel onpraktisch en kan voorkomen worden door een levenstestament te maken.

Moet u opgenomen worden in een verzorgings- of verpleeghuis en kunt u zelf niet meer beslissen over uw opname? Ook dan biedt het levenstestament uitkomst, want in uw levenstestament kunt u een medisch gevolmachtigde aanwijzen die deze beslissing voor u kan nemen.

Ik adviseer u graag over de inhoud van uw levenstestament.

Schenken

U kunt schenken zonder tussenkomst van een notaris. Het vastleggen van de schenking in de notariële akte heeft als voordeel dat de notaris beide partijen heeft voorgelicht over de schenking en dat de notaris de wilsbekwaamheid van beide partijen heeft gecontroleerd. Indien de schenker achteraf aangeeft dat hij de schenking heeft gedaan onder druk van de begiftigde, zal de schenker het bewijs hiervoor aan moeten leveren.

Voor de schenking die pas opeisbaar is bij het overlijden van de schenker is wel een notariële akte vereist. Deze schenking wordt ook wel schuldigerkenning uit vrijgevigheid of schenking op papier genoemd.

In de praktijk erkennen ouders dan aan hun kinderen een bedrag schuldig dat bij hun overlijden moet worden uitbetaald. Op deze wijze kunnen zij de erfenis en daarmee de erfbelasting die de kinderen te zijner tijd moeten betalen verminderen. Deze schenkingen zijn wel geldig als er geen notariële akte van is opgemaakt, maar zij vervallen bij het overlijden van de schenker. Dan wordt het doel dus niet bereikt. Alleen als deze schenkingen in een notariële akte zijn opgenomen en de schenker aan de begiftigde jaarlijks rente heeft betaald tot aan zijn overlijden, blijven zij bij het overlijden van de schenker in stand.

In een testament regelt u aan wie uw vermogen toekomt indien u komt te overlijden. U kunt erfgenamen in uw testament aanwijzen, u kunt bepaalde spullen of een specifiek bedrag nalaten aan een specifieke (rechts)persoon.

Indien u geen testament heeft gemaakt, regelt de wet wie uw erfgenamen zijn en komt uw erfenis misschien terecht bij iemand met wie u helemaal geen contact heeft.

U kunt in een testament ook een executeur aanwijzen. De executeur wikkelt uw nalatenschap af. Dit is heel praktisch indien u veel erfgenamen heeft of erfgenamen die in het buitenland wonen of uw erfgenamen helemaal niet met elkaar op kunnen schieten of indien er minderjarigen bij uw nalatenschap zijn betrokken.

Ook kunt u in een testament een voogdijbenoeming doen en een bewind instellen over de erfdelen van uw erfgenamen omdat zij niet in staat zijn om verstandig met uw erfenis om te gaan.

Een testament is maatwerk want iedere situatie is anders. Ik luister graag naar uw wensen, adviseer u omtrent uw wensen en leg uw wensen vast in uw testament.

Overlijden

In geval van overlijden worden erfgenamen door een derde partij (bijvoorbeeld de bank) verwezen naar de notaris voor een verklaring van erfrecht of executele.

De verklaring van erfrecht/ executele geeft aan derden aan wie er bevoegd is om over de goederen van de nalatenschap te beschikken. De erfgenamen zijn daartoe bevoegd, maar een executeur ook indien dit nodig is om schulden te betalen.

Voor een verklaring van erfrecht doet de notaris een onderzoek of er een testament is en indien de erfgenamen niet met naam en toenaam in het testament zijn genoemd, doet de notaris een erfgenamenonderzoek door inlichtingen bij de gemeente (burgerzaken) op te vragen.

Het afgeven van een verklaring van erfrecht duurt doorgaans langer dan het opstellen van een verklaring van executele omdat de notaris een erfgenamenonderzoek moet doen en de erfgenamen moet vragen of zij de erfenis wel of niet willen aanvaarden. Tevens geeft de notaris een toelichting op de gevolgen van het wel of niet aanvaarden van de erfenis.

Soms is er snel een verklaring nodig om toegang te krijgen tot de bankrekeningen van de overledene omdat er kort na het overlijden bepaalde betalingen gedaan moeten worden.

Indien er een executeur is benoemd in het testament van de overledene, is het in dat geval beter om de notaris te vragen een verklaring van executele af te geven omdat de notaris hiervoor alleen hoeft te controleren of er een executeur is benoemd in het testament van de overledene en of de executeur zijn taak wil aanvaarden.

Indien er een woning tot de nalatenschap behoort waar geen hypotheekschuld meer op rust en welke woning verkocht dient te worden, is het bijna altijd noodzakelijk dat er een verklaring van erfrecht moet worden opgesteld.

Ik help u graag bij het verstrekken van de verklaring van erfrecht/ executele.

Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Wij laten u graag weten wat voor u kunnen betekenen.